LẬP TRÌNH C# WINFORM TIẾNG VIỆT

Các tài liệu hướng dẫn C/C++ trên website o7planning cửa hàng chúng tôi sử dụng Eclipse IDE. Các bạn cần setup và thông số kỹ thuật Eclipse và môi trường thiên nhiên C/C++ trước khi bắt đầu. Bạn có thể xem hướng dẫn tại:
C là ngôn ngữ ra đời trước, và là ngôn từ hướng thủ tục, nó thuận tiện được thực hiện và chạy trên các hệ điều hành. C++ ra đời sau không ngừng mở rộng từ C nó mang vào định nghĩa lập trình hướng đối tượng, C là gốc rễ của C++, và C++ không ra đời để sửa chữa thay thế C, các thư viện của nó được không ngừng mở rộng lên hết sức nhiều.

Bạn đang xem: Lập trình c# winform tiếng việt


Lập trình hướng giấy tờ thủ tục ở đây tất cả nghĩa là: các file mối cung cấp (Chứa code của bạn) vẫn chứa những hàm. Trong những khi đó hướng đối tượng người dùng file nguồn đựng một class (lớp) với trong class tất cả chứa các phương thức. Để gọi một cách tiến hành trong một class chúng ta cần tạo ra một đối tượng của class và tiếp nối gọi hàm thông qua đối tượng này, trong những lúc đó với hướng thủ tục bạn cũng có thể gọi trực tiếp.
Trong tài liệu gợi ý này tôi đang hương dẫn bạn thao tác làm việc trên C. Còn C++ sẽ được đề cập tới trong một tư liệu khác.
Nếu bạn thao tác với: Windows 64bit + Eclipse 64bit + Java64bit, bạn cần phải mở Eclipse với quyền Administrator, bao gồm một băn khoăn là Eclipse không in những message ra màn hình hiển thị Console trong trường hòa hợp chạy ở cơ chế thông thường.
*

Trong tư liệu này tôi sẽ hướng dẫn chúng ta lập trình C (C++ sẽ trả lời trong tư liệu khác). Tuy vậy project mà họ tạo ra tại đây là C++, nhưng họ chỉ thực hiện những thư viện của C.
*

*

*

*

Project sẽ được chế tạo ra, thực tiễn mã (code) của lấy ví dụ HelloWorld này có mã C++. Mặc dù chưa cần phải quan tâm tới nó.
Tiếp theo bạn phải cấu hình để hoàn toàn có thể chạy được project trực tiếp bên trên Eclipse, câu hỏi này siêu quan trọng.
Khi một chương trình C được chạy nó sẽ tìm hàm main() nhằm thực thi, ví dụ điển hình thực thi hàm main() của ví dụ như HelloWorld nói trên.Một chương trình C tất cả thể có khá nhiều file nguồn, mỗi tệp tin nguồn có thể nhiều hàm. Tuy nhiên chỉ cho phép duy tốt nhất một hàm main() trên tổng thể Project của bạn.
Trên kia bạn vừa tạo thành một file CBasicTutorial.cpp nó gồm một hàm main(), tiếng bạn tạo ra một tệp tin khác nhằm thực hành chẳng hạn PrimitiveExample.cpp và bao gồm hàm main() chúng ta cần thay tên hàm main() của CBasicTutorial.cpp thành một thương hiệu khác để nó không xung đột nhiên và chúng ta có project thể biên dịch được, sau đó rất có thể thực hành phần nhiều gì viết trong PrimitiveExample.cpp.

Xem thêm: Apple Iphone 11 Pro Max Màu Đen Tại Minmobile: Có Gì Hot? Màu Nào Đẹp Nhất


Chú ý: Hãy đổi tên hàm main của tệp tin nguồn CBasicTutorial.cpp thành mainCBasicTutorial vị một project của C chỉ có thể chấp nhận được một hàm main trên toàn bộ Project.


// Khai báo áp dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#includeint main() // printf là 1 trong những hàm của thư viện stdio.h// Đây là 1 trong những hàm để in ra screen Console một mẫu chữ.// là ký tự xuống dòngprintf("Hello!, This is your first C example. ");// In ra dòng thông báo ứng dụng vẫn kết thúc.printf("Exit!");// Hàm này trả về 0.return 0;
Có một vài ba chú ý: Có một trong những hàm trong tủ sách conio.h của C đang không được cung cấp trong C++. Chẳng hạn như getch() - Vốn là một trong hàm tạm dừng chương trình chờ tính đến khi người dùng gõ một cam kết tự ngẫu nhiên mới liên tiếp chạy tiếp. Vày vậy trong lý giải này tôi cố gắng không sử dụng những hàm như vậy trong số ví dụ.


#includeint main() // Làm gì đó tại trên đây ....// Dừng lịch trình tại đây,// chờ cho tới khi người dùng gõ một ký tự ngẫu nhiên mới tiếp tục chạy.// (Hàm này không được cung cấp đầy đủ)getch();// Làm gì đó tiếp tại đây.

TypeStorage sizeValue rangeFormat
char1 byte-128 to lớn 127 or 0 to 255%c
unsigned char1 byte0 khổng lồ 255%c
signed char1 byte-128 to lớn 127%s
int2 or 4 bytes-32,768 lớn 32,767 or -2,147,483,648 khổng lồ 2,147,483,647%d
unsigned int2 or 4 bytes0 lớn 65,535 or 0 khổng lồ 4,294,967,295%u
short2 bytes-32,768 khổng lồ 32,767
unsigned short2 bytes0 to 65,535
long4 bytes-2,147,483,648 lớn 2,147,483,647%ld
unsigned long4 bytes0 to 4,294,967,295

Kiểu dữ liệuKích thước giữ trữTập giá chỉ trịPhần thập phân
float4 byte1.2E-38 khổng lồ 3.4E+386 địa điểm sau thật phân
double8 byte2.3E-308 lớn 1.7E+30815 vị trí sau thật phân
long double10 byte3.4E-4932 to lớn 1.1E+493219 địa điểm sau thiệt phân

// Khai báo thực hiện thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#include // Khai báo áp dụng thư viện float.h#include int main() // Hàm sizeof(type)// trả về số byte quan trọng để tàng trữ kiểu tài liệu này.printf("Storage kích cỡ for float : %d ", sizeof(float));// FLT_MIN là hằng số, giá trị bé dại nhất của hình dạng float.// Hằng số này được quan niệm trong thư viện float.hprintf("Minimum float positive value: %E ", FLT_MIN);// FLT_MAX là hằng số, giá trị lớn nhất của kiểu tài liệu float.// Hằng số này được định nghĩa trong thư viện float.hprintf("Maximum float positive value: %E ", FLT_MAX);// FLT_DIG là hằng số, số vị trí tối đa của phần thập phân.// Hằng số này được quan niệm trong tủ sách float.hprintf("Precision value: %d ", FLT_DIG);return 0;
Toán tửÝ nghĩaVí dụ
>Lớn hơn5 > 4 là đúng (true)
=Lớn hơn hoặc bằng4 >= 4 là đúng (true)
4 && a

// chú ý rằng đang chỉ có nhiều nhất một khối lệnh được chạy.// công tác kiểm tra điều kiện từ trên xuống dưới.// Khi bắt gặp một điều kiện đúng khối lệnh tại đó sẽ được chạy,// và công tác không đánh giá tiếp các điều kiện còn lại....// Nếu điều kiện 1 đúng thì ...if ( condition1) // Làm gì đấy khi đk 1 đúng.// trái lại nếu đk 2 đúng thì ....else if( condition2 ) // Làm gì đó khi điều kiện 2 đúng// (Điều kiện 1 sai).// ngược lại nếu đk N đúng thì ...else if( conditionN ) // Làm gì đó khi đk N đúng// (Các đk ở bên trên sai).// những trường phù hợp còn lại.else // Làm nào đấy ở đây.
// Khai báo sử dụng thư viện vào ra chuẩn stdio.h// (Standard IO / Standard input đầu vào Output)#include int main_IfElseExample() {// Khai báo một số đại diện cho tuổi của bạn.int age;printf("Please enter your age: ");// Đôi khi áp dụng printf không in ra ngay lập tức lập tức thông tin của bạn.// thực hiện fflush(stdout) để in thông báo ra screen Console ngay lập tức lập tức.// Chú ý: stdout là một trong biến của luồng (stream) ghi ra màn hình hiển thị Console// (Nó được quan niệm trong tủ sách stdio.h)fflush (stdout);// Hàm scanf đã đợi các bạn gõ vào một trong những đoạn văn bản từ bàn phím// (Và nhận Enter nhằm hoàn thành).// Nó sẽ quét lấy một vài (Chỉ định do tham số %d)// và gán vào đổi mới age.scanf("%d", &age);// khám nghiệm nếu age nhỏ dại hơn 80 thì ...if (age = 80 && age
// sử dụng switch để kiểm soát một quý hiếm của một biến.switch ( a_variable ) case value1:// Làm nào đó ở đây, nếu cực hiếm của biến chuyển == value1break;case value2:// Làm gì đấy ở đây, nếu quý giá của biến đổi == value2break;default:// có tác dụng điều gì đó tại đây// nếu quý giá của biến đổi không thuộc các giá trị liệt kê ở trên.break;
#include int main() // Đề nghị fan dùng chọn một lựa chọn.printf("Please select one option: ");printf("1 - Play a trò chơi ");printf("2 - Play music ");printf("3 - Shutdown computer ");fflush (stdout);// Khai báo một thay đổi "option".int option;// Hàm scanf đang đợi bạn gõ vào một đoạn text từ bàn phím// (Và thừa nhận enter nhằm hoàn thành).// Nó đã quét lấy một số trong những (Chỉ định bởi vì tham số %d)// chuyển thành số tự nhiên và thoải mái (integer) với gán vào biến đổi option.scanf("%d", &option);// khám nghiệm giá trị của "option".switch (option) case 1:printf("You choose to play the trò chơi ");break;case 2:printf("You choose to play the music ");break;case 3:printf("You choose lớn shutdown the computer ");break;default:printf("Nothing lớn do... ");break;fflush(stdout);return 0;
Có một sự việc bạn đề ra câu lệnh break trong trường vừa lòng này có ý nghĩa gì?.break trong trường vừa lòng này nói với công tác rằng thoát thoát khỏi switch. Vào trường hợp bạn không thực hiện break câu công tác sẽ liên tiếp thực hiện những khối lệnh trong 'case' ở bên dưới (hoặc cả default) cho tới khi nó bắt gặp break, kể cả giá trị của biến trong ngôi trường hợp đó khác với cái giá trị vào 'case'.
#include int main() // Khai báo biến hóa option cùng gán cực hiếm 3 mang lại nó.int option = 3;printf("Option = %d ", option);// bình chọn giá trị của optionswitch (option) case 1:printf("Case 1 ");break;case 2:printf("Case 2 ");// No breakcase 3:printf("Case 3 ");// No breakcase 4:printf("Case 4 ");// No breakcase 5:printf("Case 5!!! ");break;default:printf("Nothing to lớn do... ");break;fflush (stdout);return 0;
Vòng lặp được áp dụng để chạy lặp lại một khối lệnh. Nó làm cho chương trình của người sử dụng thực thi lặp đi tái diễn một khối lệnh nhiều lần, đây là một trong các nhiệm vụ cơ bạn dạng trong lập trình.
// variable_initialization: Khởi chế tạo ra một biến.// condition: Điều kiện.// variable_update: Cập nhập giá bán trị new cho biến.for ( variable_initialization; condition; variable_update ) // các code cần thực thi khi đk còn đúng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • Bên nhau trọn đời lồng tiếng

 • Hồ sơ cán bộ công chức

 • Bí quyết se khít lỗ chân lông

 • Cách kiềm chế cảm xúc trong tình yêu

 • x

  Welcome Back!

  Login to your account below

  Retrieve your password

  Please enter your username or email address to reset your password.