500 danh hiệu quán thế âm bồ tát

1. Nam-mô Ta-Bà Giáo-chủ té bản-sư Thích-Ca Mưu-Ni Phật.

Bạn đang xem: 500 danh hiệu quán thế âm bồ tát

2. Nam-mô thuyết tích nhân trình Thích-Ca Mưu-Ni Phật Quán-Thế-Âm Bồ-tát.

3. Nam-mô Cổ Phật thị hiện nay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

4. Nam-mô đương lai ngã xứ A-di-đà Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

5. Nam-mô ngộ Thiên quang đãng vương tĩnh trụ Phật đắc đại bi chổ chính giữa chú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

6. Nam-mô đối Phật lập thệ như sở nguyện dũng xuất thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

7. Nam-mô vượt khứ kiếp vi bao gồm Pháp Minh vương vãi Như-Lai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

8. Nam-mô chén vạn tứ thiên mẫu đà la tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

9. Nam-mô thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

10. Nam-mô tứ thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

11. Nam-mô thập chén tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

12. Nam-mô thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

13. Nam-mô bát tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

14. Nam-mô tứ tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

15. Nam-mô thiên gửi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

16. Nam-mô thập nhị diện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

17. Nam-mô thập nhất diện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

18. Nam-mô bao gồm thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

19. Nam-mô Tỳ câu bỏ ra QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

20. Nam-mô Mã đầu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

21. Nam-mô A gia yết lỵ bà QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

22. Nam-mô Pháp tịnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

23. Nam-mô diệp y QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

24. Nam-mô tiêu phục ô nhiễm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

25. Nam-mô như ý bảo luân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

26. Nam-mô viên mãn vô mắc cỡ đại bi vai trung phong QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

27. Nam-mô phá độc nhất thiết nghiệp chướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

28. Nam-mô Ma ha bố đầu ma chiên lũ ma ni trung tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

29. Nam-mô diệt ác thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

30. Nam-mô nhiêu ích bọn chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

31. Nam-mô năng mãn độc nhất vô nhị thiết nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

32. Nam-mô năng cứu giúp sản nàn khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

33. Nam-mô thay đại bi trọng điểm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

34. Nam-mô chũm đại từ trọng tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

35. Nam-mô địa ngục môn khai QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

36. Nam-mô hiện tại chủng chủng âm thanh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

37. Nam-mô hiện chủng chủng nhan sắc tướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

38. Nam-mô hiện tại chủng chủng lợi lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

39. Nam-mô hiện tại chủng chủng cứu khổ cứu vãn nạn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

40. Nam-mô hiện nay chủng chủng thần thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

41. Nam-mô năng mãn chủng chủng nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

42. Nam-mô năng thoát ngũ nghịch trọng tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

43. Nam-mô năng trừ cổ độc chú chớ yểm hòn đảo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

44. Nam-mô năng trừ đầu não hung hiếp chư bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

45. Nam-mô năng trừ yết hầu chư bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

46. Nam-mô năng trừ khẩu phúc yêu bối chư căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

47. Nam-mô năng trừ nhãn, nhĩ, thần, thiệt chư dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

48. Nam-mô năng trừ nha, xỉ, tỵ, thân chư bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

49. Nam-mô năng trừ thủ cước chư dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

50. Nam-mô năng trừ phong cuồng điên bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

51. Nam-mô năng trừ chư ác quỉ thần não nhân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

52. Nam-mô năng trừ đao binh, thủy hỏa tai ương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

53. Nam-mô năng trừ lôi năng lượng điện chấn bố QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

54. Nam-mô năng trừ oan gia kiếp đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

55. Nam-mô năng trừ tà quân, ác tặc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

56. Nam-mô năng trừ tam tai cửu hoạnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

57. Nam-mô năng trừ họa mộng trở thành quái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

58. Nam-mô năng trừ ngoan xà phúc yết QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

59. Nam-mô năng phục chư ác độc thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

60. Nam-mô năng trừ quan liêu sự né tụng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

61. Nam-mô năng hiện nay Cực-Lạc nhân loại linh nhân lợi lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

62. Nam-mô năng linh trì niệm giả chúng nhân ái kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

63. Nam-mô năng linh trì niệm nhân cụ trần gian tài QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

64. Nam-mô năng linh nhân tăng tích nhất thiết lạc-cụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

65. Nam-mô năng linh chúng sinh tăng ích tuyệt nhất thiết quyền lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

66. Nam-mô năng dữ ngôi trường mệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

67. Nam-mô năng dữ sung túc trường lâu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

68. Nam-mô vô vi vai trung phong QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

69. Nam-mô vô nhiễm trọng tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

70. Nam-mô ko quán trung ương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

71. Nam-mô Cung kính chổ chính giữa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

72. Nam-mô ty hạ trung tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

73. Nam-mô vô tạp loạn trung tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

74. Nam-mô Đà la ni niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

75. Nam-mô thệ độ tuyệt nhất thiết chúng sinh trung tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

76. Nam-mô thiên nhãn chiếu con kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

77. Nam-mô thiên thủ phù hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

78. Nam-mô năng trừ bát vạn tứ thiên chủng căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

79. Nam-mô năng phục tốt nhất thiết hung quỷ thần QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

80. Nam tế bào năng sản phẩm chư thiên ma QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

81. Nam tế bào năng chế chư nước ngoài đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

82. Nam-mô năng trừ đánh tinh tạp tê mê mỵ võng lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

83. Nam-mô năng trừ tà trọng điểm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

84. Nam-mô năng trừ tham nhiễm trung tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

85. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc thiện trái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

86. Nam-mô nỗ lực Phật thân tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

87. Nam-mô quang đãng minh thân tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

88. Nam-mô trường đoản cú bi tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

89. Nam-mô diệu pháp tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

90. Nam-mô thiền định tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

91. Nam-mô lỗi không tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

92. Nam-mô vô úy tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

93. Nam-mô thường trụ tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

94. Nam-mô giải-thoát tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

95. Nam-mô dược vương vãi tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

96. Nam-mô thần thông tạng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

97. Nam-mô quảng đại tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

98. Nam-mô Quán-thế-âm tự trên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

99. Nam-mô nhiên sách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

100. Nam-mô thiên quang đãng nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư bọn chúng sinh sở ước giai mãn túc.

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế Âm Bồ-Tát. 0

101. Nam-mô an lạc thành tựu bọn chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

102. Nam-mô linh nhân cầm đại bi nguyện lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

103. Nam-mô hiện tại tác Bồ-tát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

104. Nam-mô Bất không quyến sách QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

105. Nam-mô trừ nhãn thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

106. Nam- mô trừ nhĩ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

107. Nam-mô trừ tỵ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

108. Nam-mô trừ thiệt thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

109. Nam-mô trừ xỉ thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

110. Nam-mô trừ nha thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

111. Nam-mô trừ thần thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

112. Nam-mô trừ trung ương hung thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

113. Nam-mô trừ tề thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

114. Nam-mô trừ yêu tích thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

115. Nam-mô trừ hiếp đáp dịch thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

116. Nam-mô trừ đoạn ngạc thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

117. Nam-mô trừ khoan thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

118. Nam-mô trừ tỏa tất thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

119. Nam-mô trừ chi tiết thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

120. Nam-mô trừ tay chân thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

121. Nam-mô trừ đầu diện thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

122. Nam-mô trừ yết hầu thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

123. Nam-mô trừ kiên chưng thống QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

124. Nam-mô trừ phong dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

125. Nam-mô trừ khí căn bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

126. Nam-mô trừ trĩ nội trĩ ngoại bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

127. Nam-mô trừ lị bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

128. Nam-mô trừ lâm dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

129. Nam-mô trừ luyến tích dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

130. Nam-mô trừ bạch lại dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

131. Nam-mô trừ trọng lại bệnh dịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

132. Nam-mô trừ giới tiển bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

133. Nam-mô trừ bào lịch sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

134. Nam-mô trừ cam sang trọng Q.T.A .B.T.

135. Nam-mô trừ hoa quý phái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

136. Nam-mô trừ lậu thanh lịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

137. Nam-mô trừ độc lịch sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

138. Nam-mô trừ ủng thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

139. Nam-mô trừ du thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

140. Nam-mô trừ đinh thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

141. Nam-mô trừ ngày tiết thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

142. Nam-mô trừ độc thũng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

143. Nam-mô trừ thiến lại giản QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

144. Nam-mô trừ hoán vị cam nhuận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

145. Nam-mô trừ tù cấm già lan QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

146. Nam-mô trừ đả mạ bỉ báng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

147. Nam-mô trừ mưu hại khủng cha QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

148. Nam-mô trừ bất nhiêu ích sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

149. Nam-mô trì chú lợi tha QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

150. Nam-mô trì chú dục thủy chiêm nhân tiêu tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

151. Nam-mô trì chú phong xuy, nhân, thân đắc lợi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

152. Nam-mô trì chú xuất ngôn hoan tin vui ái kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

153. Nam-mô trì chú phong xuy trước nhân diệt tội QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

154. Nam-mô trì chú long thiên hay đương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

155. Nam-mô chú lực năng trừ quốc độ tai nạn thương tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

156. Nam-mô chú lực năng trừ tha quốc oán địch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

157. Nam-mô chú lực năng sử quốc độ phong nhiêu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

158. Nam-mô chú lực năng trừ dịch khí lưu lại hành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

159. Nam-mô năng trừ thủy hạn bất điều QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

160. Nam-mô năng trừ nhật nguyệt thất độ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

161. Nam-mô năng nhị chúng ta thần mưu nghịch QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

162. Nam-mô năng sử nước ngoài quốc ân oán địch tự hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

163. Nam-mô năng linh quốc hoàn bao gồm trị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

164. Nam-mô năng linh vũ trạch thuận thời QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

165. Nam-mô năng linh quả thật phong nhiêu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

166. Nam-mô năng hưng nhân-dân an-lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

167. Nam-mô năng linh ác sự tiêu diệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

168. Nam-mô năng linh quốc độ an ổn định QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

169. Nam-mô linh Nhật-quang Bồ-tát ủng hộ chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

170. Nam-mô linh Nguyệt-quang Bồ-tát ủng hộ chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

171. Nam-mô năng linh Đại-thừa pháp nha lớn lên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

172. Nam-mô năng hưng sở tu thành biện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

173. Nam-mô năng trừ thập ngũ chủng ác tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

174. Nam-mô bất linh cơ xẻ khổ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

175. Nam-mô bất vi cấm trượng sở tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

176. Nam-mô bất vi oan thù đối tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

177. Nam-mô bất vi quân trận tương giáp tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

178. Nam-mô bất vi ác dục ân oán khổ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

179. Nam-mô bất vi độc xà sở trúng tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

180. Nam-mô bất vi thủy hỏa phiêu bộ phận Q.T.A..B.T.

181. Nam-mô bất vi độc dược sở trúng tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

182. Nam-mô bất vi cổ độc sở sợ hãi tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

183. Nam-mô bất vi cuồng loạn thất niệm tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

184. Nam-mô bất vi thụ ngạn trụy lạc tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

185. Nam-mô bất vi ác nhân yểm mị tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

186. Nam-mô bất vi tà thần ác quỷ đắc luôn tiện tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

187. Nam-mô bất vi ác bệnh triền thân tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

188. Nam-mô bất vi phi phận tự sợ tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

189. Nam-mô đắc thập ngũ chủng thiện sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

190. Nam-mô sở sinh thường phùng thiện vương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

191. Nam-mô thường sinh thiện quốc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

192. Nam-mô thường xuyên sinh hảo thời QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

193. Nam-mô thường xuyên phùng thiện hữu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

194. Nam-mô thân căn nỗ lực túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

195. Nam-mô đạo chổ chính giữa thuần thục QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

196. Nam-mô bất phạm cấm giới QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

197. Nam-mô cài quyến thuộc hòa bình QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

198. Nam-mô đắc nhân cung QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

199. Nam-mô cài đặt vô tha kiếp đoạt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

200. Nam-mô sở ước giai xứng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư bọn chúng sinh sở ước giai quả toại.

Xem thêm: Trường Công Nghệ Giáo Dục Hà Nội, Trường Tiểu Học Công Nghệ Giáo Dục Hà Nội

(Đại-chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

201. Nam-mô Long thiên thiện thần thường hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

202. Nam-mô sở sinh loài kiến Phật văn pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

203. Nam-mô sở văn thiết yếu pháp ngộ thậm rạm nghĩa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

204. Nam-mô dữ xẻ tốc tri nhất thiết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

205. Nam-mô dữ ngã tảo đắc trí thông minh nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

206. Nam-mô dữ ngã tốc độ nhất thiết chúng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

207. Nam-mô dữ bửa tảo đắc thiện phương tiện đi lại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

208. Nam-mô dữ bửa tốc thừa chén nhã thuyền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

209. Nam-mô dữ bổ tảo đắc việt khổ hải QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

210. Nam-mô dữ té tốc đắc giới định đạo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

211. Nam-mô dữ bổ tảo đăng Niết-bàn-sơn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

212. Nam-mô dữ ngã tốc hội vô vi xá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

213. Nam-mô dữ té tảo đồng pháp tính thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

214. Nam-mô thường xuyên kiến thập phương Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

215. Nam-mô thường văn độc nhất vô nhị thiết thiện pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

216. Nam-mô thường xuyên đổ thiên thủ thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

217. Nam-mô thường tại Bổ-đà-lạc đánh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

218. Nam-mô thường speeker đại bi trung ương chú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

219. Nam-mô năng khiển Mật tích kim cương cứng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

220. Nam-mô thường xuyên đắc Ô sô kim cương cứng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

221. Nam-mô năng khiển Quân trà lợi kim cương cứng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

222. Nam-mô năng khiển Uyên câu thi kim cương cứng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

223.Nam-mô năng khiển chén bát bộ lực sĩ cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

224. Nam-mô năng khiển Thưởng ca la kim cương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

225. Nam-mô năng khiển Ma hê thủ la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

226. Nam-mô năng khiển mãng cầu la diên ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

227. Nam-mô năng khiển Kim tì la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

228. Nam-mô năng khiển Bà tì la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

229. Nam-mô năng khiển Bà cung cấp bà cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

230. Nam-mô năng khiển Ca lâu lắc ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

231. Nam-mô năng khiển Mãn hỉ xa chén bát ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

232. Nam-mô năng khiển Chân đà la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

233. Nam-mô năng khiển buôn bán kỳ la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

234. Nam-mô năng khiển tất bà già la vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

235. Nam-mô năng khiển Ứng đức tì đa ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

236. Nam-mô năng khiển Tát hòa la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

237. Nam-mô năng khiển Tam chén bát la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

238. Nam-mô năng khiển Ngũ bộ tịnh cư ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

239. Nam-mô năng khiển Diễm la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

240. Nam-mô năng khiển Đế-thích-vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

241. Nam-mô năng khiển Đại biện thiên ủng hộ Q.T.A..B.T.

242. Nam-mô năng khiển Công đức thiên cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

243. Nam-mô năng khiển Bà niết na ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

244. Nam-mô năng khiển Đề đầu lại tra thiên vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

245. Nam-mô năng khiển bổ đan na ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

246. Nam-mô năng khiển Đại lực bọn chúng ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

247. Nam-mô năng khiển Tỳ thọ lặc xoa Thiên vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

248. Nam-mô năng khiển Tỳ lâu chưng xoa thiên vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

249. Nam-mô năng khiển Tỳ sa môn thiên vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

250. Nam-mô năng khiển Kim nhan sắc khổng tước vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

251. Nam-mô năng khiển nhị thập chén bộ Đại-tiên-chúng cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

252. Nam-mô năng khiển Ma ni vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

253. Nam-mô năng khiển Bạt đà la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

254. Nam-mô năng khiển Tán chỉ đại tướng tá ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

255. Nam-mô năng khiển Phất la bà ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

256. Nam-mô năng khiển Nan đà long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

257. Nam-mô năng khiển Bạt nan đà long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

258. Nam-mô năng khiển Bà già la long vương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

259. Nam-mô năng khiển Y chén la long vương cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

260. Nam-mô năng khiển A tu la ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

261. Nam-mô năng khiển Càn thát bà cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

262. Nam-mô năng khiển Khẩn mãng cầu la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

263. Nam-mô năng khiển Ma hầu la cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

264. Nam-mô năng khiển Thủy thần cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

265. Nam-mô năng khiển Hỏa thần cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

266. Nam-mô năng khiển chiến vô phong thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

267. Nam-mô năng khiển Địa thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

268. Nam-mô năng khiển Lôi thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

269. Nam-mô năng khiển Điện thần ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

270. Nam-mô năng khiển Cưu bàn trà cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

271. Nam-mô năng khiển Tỳ xá xà cỗ vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

272. Nam-mô tốc linh mãn túc lục độ hạnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

273. Nam-mô tốc linh Thanh-văn hội chứng quả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

274. Nam-mô tốc linh đắc Đại quá tín căn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

275. Nam-mô tốc linh đắc Thập trụ địa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

276. Nam-mô tốc linh đáo Phật địa QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

277. Nam-mô tốc linh thành tích tam thập nhị tướng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

278. Nam-mô tốc linh thành tựu chén thập chủng hảo QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

279. Nam-mô năng linh âm phủ môn khai tù giải bay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

280. Nam-mô năng linh chúng sinh đắc đại win lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

281. Nam-mô năng linh bọn chúng sinh đắc đại win ích QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

282. Nam-mô chú lực năng linh ác nghiệt chướng hủy hoại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

283. Nam-mô chú lực ưng đọa địa ngục tức đắc giải bay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

284. Nam-mô ư sở mong vật như phong tật chí QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

285. Nam-mô trọng tâm sở nguyện, sự tất năng dữ chi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

286. Nam-mô nhược dục con kiến Phật đương dữ kiến Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

287. Nam-mô Quán-thế-âm tâm bí mật dữ nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

288. Nam-mô vũ đại bảo vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

289. Nam-mô như đại kiếp thụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

290. Nam-mô như như mong muốn châu Q.T.A..B.T.

291. Nam-mô độc nhất thiết sở nguyện vớ giai mãn túc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

292. Nam-mô tuyệt nhất thiết sở ước vô năng vật cản QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

293. Nam-mô bất tu trạch nhật độc tức thành công QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

294. Nam-mô bất tu trì trai độc tức ứng nghiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

295. Nam-mô vô hữu dư chú dữ may mắn luân đẳng trả QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

296. Nam-mô ngũ vô gián tội tàn phá vô dư QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

297. Nam-mô nhược hữu chư hoán vị đãn độc giai trừ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

298. Nam-mô chiến phạt chống chọi vô hữu bất chiến thắng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

299. Nam-mô tuyệt nhất thiết diệu nạm giai tự trang nghiêm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

300. Nam-mô trực chí Bồ-đề vĩnh ly mãnh thú QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng):

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cộng chư bọn chúng sinh sở cầu giai mãn túc.

(Đại chúng đồng họa):

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-Tát. 0

*

301. Nam-mô tội ác hủy diệt cứu cánh thành Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

302. Nam-mô năng linh hóa thực phát triển QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

303. Nam-mô phú quí tứ sinh vô bất no đủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

304. Nam-mô thường niệm tiệm âm vĩnh tác y hỗ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

305. Nam-mô ư vô lượng kiếp chiến thắng đại bi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

306. Nam-mô mãn túc chư hy mong QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

307. Nam-mô phát triển chư bạch pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

308. Nam-mô thành tựu nhất thiết thiện căn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

309. Nam-mô viễn ly độc nhất thiết chư úy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

310. Nam-mô Phật sắc thiện thần thường đương ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

311. Nam-mô hiện nay tác nhân tình tát thành công chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

312. Nam-mô thoái tán sợ hãi miêu trái tử QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

313. Nam-mô như ý châu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

314. Nam-mô Quyến sách thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

315. Nam-mô bảo chén bát thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

316. Nam-mô bảo tìm thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

317. Nam-mô Bạt triết la thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

318. Nam-mô kim cưng cửng chử thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

319. Nam-mô thí vô úy thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

320. Nam-mô nhật tinh ranh ni thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

321. Nam-mô nguyệt tinh quái ni thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

322. Nam-mô bảo cung thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

323. Nam-mô bảo tiễn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

324. Nam-mô dương bỏ ra thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

325. Nam-mô Bạch phất thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

326. Nam-mô hồ bình thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

327. Nam-mô bàng bài xích thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

328. Nam-mô việt đậy thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

329. Nam-mô ngọc hoàn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

330. Nam-mô bạch liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

331. Nam-mô thanh liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

332. Nam-mô bảo kính thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

333. Nam-mô tử liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

334. Nam-mô ngũ sắc đẹp vân thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

335. Nam-mô Quân trì thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

336. Nam-mô hồng liên hoa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

337. Nam-mô bảo kích thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

338. Nam-mô bảo loa thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

339. Nam-mô độc thọ trượng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

340. Nam-mô sổ châu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

341. Nam-mô bảo bình thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

342. Nam-mô bảo ấn thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

343. Nam-mô câu thi thiết câu thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

344. Nam-mô tích trượng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

345. Nam-mô hợp chưởng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

346. Nam-mô hóa Phật thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

347. Nam-mô hóa hoàng cung thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

348. Nam-mô bảo ghê thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

349. Nam-mô bất thoái kim cưng cửng thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

350. Nam-mô đỉnh thượng hóa Phật thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

351. Nam-mô nhân tình đào thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

352. Nam-mô chũm tứ thập nhị tý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

353. Nam-mô cố thần thông nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

354. Nam-mô nuốm thần thông nhĩ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

355. Nam-mô vắt thần thông tỵ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

356. Nam-mô nạm thần thông thiệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

357. Nam-mô nắm thần thông thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

358. Nam-mô cụ thần thông ý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

359. Nam-mô đắc thiên nhãn thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

360. Nam-mô đắc thiên nhĩ thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

361. Nam-mô đắc thiên tỵ thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

362. Nam-mô đắc thiên thiệt thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

363. Nam-mô đắc thiên thân thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

364. Nam-mô đắc thiên ý thông QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

365.Nam-mô đắc thiên thủ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

366. Nam-mô đắc thiên nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

367. Nam-mô đắc đại bi tâm đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

368. Nam-mô đắc Phổ môn thị hiện nay QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

369. Nam-mô đắc độ sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

370. Nam-mô đắc dữ nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

371. Nam-mô năng thuyết đại bi vai trung phong đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

372. Nam-mô linh Thập địa đắc trái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

373. Nam-mô linh Tứ trái đắc trái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

374. Nam-mô bất vong thất đại đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

375. Nam-mô linh hay độc test chú vô linh đoạn giỏi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

376. Nam-mô chế vai trung phong nhất xứ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

377. Nam-mô thiên nhãn chiếu loài kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

378. Nam-mô thiên thủ phù hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

379. Nam-mô xuất khẩu ngôn âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

380. Nam-mô đắc cửu thập cửu ức Hằng hà sa chư Phật ái niệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

381. Nam-mô dĩ thực quán chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

382. Nam-mô đắc độc nhất thiết Như lai quang quẻ minh phổ chiếu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

383. Nam-mô hằng dĩ đà ra ni cứu chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

384. Nam-mô hay đắc bách thiên tam muội hiện tiền QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

385. Nam-mô năng khiển Long Thiên chén bát bộ ủng hộ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

386. Nam-mô tam tai kiếp bất năng hoại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

387. Nam-mô thường dĩ đà ra ni liệu bọn chúng sinh bệnh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

388. Nam-mô du chư Phật quốc đắc tự trên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

389. Nam-mô tụng test chú thanh thanh bất giỏi QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

390. Nam-mô sở tại xứ linh nhân dân an nhàn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

391. Nam-mô cố kỉnh bất khả bốn nghị uy thần QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

392. Nam-mô hiển công đức lục từ bỏ đà ra ni QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

393. Nam-mô vậy chủng chủng pháp lạc lợi lạc bọn chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

394. Nam-mô đắc hòa mình thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

395. Nam-mô hiện Phật thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

396. Nam-mô hiện Bích đưa ra Phật thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

397. Nam-mô hiện tại Thanh-Văn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

398. Nam-mô hiện Phạm-vương thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

399. Nam-mô hiện nay Đế-thích thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

400. Nam-mô hiện Tự-tại-thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

(Chủ lễ xướng)

Ngã kim khể thủ lễ nguyện, cộng chư chúng sinh, sở ước giai mãn túc.

(Đại chúng đồng họa :)

Nam-mô Quán-Thế-Âm-Bồ-Tát. 0

401. Nam-mô hiện tại Đại-tự-tại-thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

402. Nam-mô hiện tại Thiên-đại-tướng quân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

403. Nam-mô hiện Tỳ sa môn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

404. Nam-mô hiện nay Tiểu vương thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

405. Nam-mô hiện trưởng mang thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

406. Nam-mô hiện tại Cư sĩ thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

407. Nam-mô hiện Tể quan thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

408. Nam-mô hiện Bà la môn thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

409. Nam-mô hiện Tỷ khưu thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

410. Nam-mô hiện nay Tỷ khưu ni thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

411. Nam-mô hiện tại Ưu bà tắc thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

412. Nam-mô hiện tại Ưu bà di thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

413. Nam-mô hiện thiếu phụ thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

414. Nam-mô hiện tại đồng nam giới thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

415. Nam-mô hiện tại đồng nàng thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

416. Nam-mô hiện tại Thiên thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

417. Nam-mô hiện Long thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

418. Nam-mô hiện tại Dạ xoa thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

419. Nam-mô hiện tại Càn thát bà thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

420. Nam-mô hiện tại A Tu la thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

421. Nam-mô hiện nay Ca lâu lắc thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

422. Nam-mô hiện nay Khẩn mãng cầu la thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

423. Nam-mô hiện nay Ma hầu la già thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

424. Nam-mô hiện tại nhân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

425. Nam-mô hiện phi nhân thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

426. Nam-mô hiện tại Chấp Kim-cương thần thân thuyết pháp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

427. Nam-mô thí vô úy QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

428. Nam-mô tự tại QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

429. Nam-mô ứng cảm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

430. Nam-mô đắc như thị thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

431. Nam-mô đắc như thị nhãn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

432. Nam-mô đắc như thị nhĩ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

433. Nam-mô đắc như thị tỵ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

434. Nam-mô đắc như thị thiệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

435. Nam-mô đắc như thị ý QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

436. Nam-mô đắc như thị loài kiến QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

437. Nam-mô đắc như thị văn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

438. Nam-mô đắc như thị dụng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

439. Nam-mô đắc như thị hành QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

440. Nam-mô đắc như thị ái QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

441. Nam-mô đắc như thị kính QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

442. Nam-mô lễ bửa như lễ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

443. Nam-mô cận ngã như cận QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

444. Nam-mô đắc té như đắc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

445. Nam-mô ức vấp ngã như ức QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

446. Nam-mô sự ngã như sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

447. Nam-mô bái dàng bửa như cúng dáng Q.T.A..B.T.

448. Nam-mô tịnh tam nghiệp QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

449. Nam-mô đắc tiệm âm diệu hiệu QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

450. Nam-mô trừ tam trang bị khổ não QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

451. Nam-mô pháp giới đắc thanh lương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

452. Nam-mô dịch thoát bọn chúng sinh chư khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

453. Nam-mô tiệm kỳ music nhi đắc giải thoát QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

454. Nam-mô sử độc dược biến thành cam lộ tương QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

455. Nam-mô linh nhân ly dục QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

456. Nam-mô linh nhân ly sân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

457. Nam-mô linh nhân ly yêu thích QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

458. Nam-mô dữ nhân đắc nam thiếu nữ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

459. Nam-mô thụ nhân lễ bái, phúc bất đường quyên QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

460. Nam-mô thụ nhân cúng dàng, phúc bất tận cùng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

461. Nam-mô dĩ chủng chủng hình, du chư quốc độ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

462. Nam-mô du chư quốc độ, độ thoát chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

463. Nam-mô thiện ứng chư phương sở QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

464. Nam-mô hoằng thệ rạm như hải QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

465. Nam-mô lịch kiếp bất bốn nghị QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

466. Nam-mô thị đa thiên ức Phật QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

467. Nam-mô phạt đại thanh tịnh nguyện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

468. Nam-mô văn danh bất không thực sự QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

469. Nam-mô loài kiến thân bất không quá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

470. Nam-mô tâm niệm bất không quá QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

471. Nam-mô diệt chư hữu khổ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

472. Nam-mô tương gia sợ tất khởi từ trọng tâm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

473. Nam-mô cố túc thần thông lực QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

474. Nam-mô quảng tu trí phương tiện QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

475. Nam-mô vô sát bất hiện thân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

476. Nam-mô sinh lão bệnh tử khổ tức diệt QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

477. Nam-mô đắc chân cửa hàng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

478. Nam-mô đắc thanh tịnh tiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

479. Nam-mô quảng đại trí tuệ tiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

480. Nam-mô đắc bi tiệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

481. Nam-mô đắc từ quán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

482. Nam-mô nguyện nguyện thường chiêm ngưỡng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

483. Nam-mô vô cấu thanh tịnh quang đãng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

484. Nam-mô tuệ nhật phá chư ám QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

485. Nam-mô phổ minh chiếu thế gian QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

486. Nam-mô bi thể giới lôi chấn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

487. Nam-mô từ ý diệu đại vân QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

488. Nam-mô chú cam lộ pháp vũ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

489. Nam-mô tiêu diệt phiền óc diệm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

490. Nam-mô chúng oán thù tất thoái tán QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

491. Nam-mô diệu âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

492. Nam-mô Phạm-âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

493. Nam-mô hải triều âm QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

494. Nam-mô Tịnh-thánh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

495. Nam-mô từ nhãn quán bọn chúng sinh QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

496. Nam-mô phúc tụ hải vô lượng QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

497. Nam-mô ư hại não tử ách năng vị tác y hỗ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

498. Nam-mô cỗ vũ Phật-pháp sử trường tồn QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

499. Nam-mô nhật dạ tự thân y Pháp trụ QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

500. Nam-mô tùy sở trụ xứ thường an lạc QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

Ngã kim khể thủ lễ, nguyện cùng chư chúng sinh, sở mong giai mãn túc.

Nay bé cùng chúng-sinh, cúi đầu lễ nguyện. Nguyện ước điều gì, gần như được đầy đủ.